Το Εθνικό Κτηματολόγιο (μέσω της διενέργειας των Κτηματογραφήσεων του Ν.2308/1995 όπως ισχύει) έχει σαν στόχο και σκοπό της σύνταξής του, την ανάδειξη και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και παράλληλα την εξασφάλιση του συναλλασσόμενου πολίτη.

Με βάση το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο έχει προβλέψει διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες (Κτηματική, Διεύθυνση Πολιτικής Γης - Τμήμα Εποικισμού, Δασικές Υπηρεσίες διά των Διευθύνσεων Δασών κ.λ.π.) που είναι αρμόδιες στο να διοικούν και να διαχειρίζονται Δημόσιες εκτάσεις, να ενεργούν κατά τις διαδικασίες των κτηματογραφήσεων ώστε να τηρείται η ανωτέρω αρχή.

Με την αρίθμ. 9400/1-3-2007 (ΦΕΚ 429 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση, 107 ΟΤΑ της Χώρας κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση. Μεταξύ αυτών και η Δ.Κ. Κοζάνης (πρώην Τ.Δ.) του Δήμου Κοζάνης. Ακολούθησε η πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων εμπραγμάτων και άλλων δικαιωμάτων στην υπό κτηματογράφηση περιοχή της Δ.Κ. Κοζάνης, που έθετε την 21-11-2008 ως καταλυτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τους κατοίκους του εσωτερικού και την 30-12-2008 ως καταλυτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τους κατοίκους του εξωτερικού (Απόφαση Δ.Σ. ΟΚΧΕ αρίθμ. 469/01/29-10-2008).

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία - Νομολογία (Νόμος 2308/1995, Γνωμοδότηση 173/2002 Ν.Σ.Κ.) και τις Εγκύκλιες διαταγές της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του ΥΠΕΚΑ (199269/499/8-10-2010, 100091/458/18-6-2008, 93293/607/21-7-2008 και 85081/315/14-5-2001), η αρμόδια Δασική Υπηρεσία (εν προκειμένω η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης - Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) είχε την υποχρέωση και όφειλε να παρέμβει στην διαδικασία της κτηματογράφησης της περιοχής της Δ.Κ. Κοζάνης, για την ανάδειξη και την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της υποβολής δήλωσης για την προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που διαχειρίζονται και διοικούνται ως δημόσιες.

Είναι γνωστό κατά την πάγια νομολογία των τακτικών δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου ότι για τα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις της χώρας μας ενεργοποιείται "το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου", ανεξάρτητα εάν με οποιοδήποτε παράνομο τρόπο ή από φυσικά αίτια άλλαξαν μορφή ή χρήση, με την εξαίρεση που θεσπίζεται στην παρ. 5 άρθρο 3 του Νόμου 998/1979 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3818/2010. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση και δασικές - χορτολιβαδικές εκτάσεις που έχουν αναγνωριστεί, παραχωρηθεί κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε τρίτους, με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3208/2003.

Η τελική πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, που αποτέλεσε και την υποβληθείσα δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκύκλιες διαταγές, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (σχετικά τα αρίθμ. 21896/759/31-08-2012 και 21264/760/10-5-2013 έγγραφα που αφορούν την αρχική και διορθωτική δήλωση αντίστοιχα του Ελληνικού Δημοσίου για τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις). Η δήλωση αυτή αφορούσε συνολικά 12.707,662 στρέμματα. Τα στοιχεία των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων που δηλώθηκαν αρχικά ως δημόσια, ελήφθησαν από τα παραδοτέα ψηφιακά αρχεία που συνοδεύουν τον θεωρημένο προσωρινό Δασικό Χάρτη της Δ.Κ. Κοζάνης και που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης. Ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης καταρτίστηκε στη Δ.Κ (πρώην Τ.Δ) Κοζάνης, βάση του άρθρου 13 του Νόμου 3889/2010 και του άρθρου 28 του Νόμου 2664/1998 όπως οι ανωτέρω Νόμοι τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, κατόπιν ανάθεσης της μελέτης Κατάρτισης Δασικού Χάρτη Δ.Κ. (πρώην Τ.Δ.) Κοζάνης με κωδικό σύμβασης ΔΧ-01 από την Κτηματολόγιο Α.Ε., σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο (αρίθμ. 999/0916251/15-5-2009 έγγραφο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.). Ο ανωτέρω Χάρτης θεωρήθηκε προσωρινά από την Διεύθυνση Δασών Κοζάνης στις 31-12-2010 (αρίθμ. 122271/1878 έγγραφο). Έκτοτε και έως σήμερα ο προσωρινός Δασικός Χάρτης συμπληρώνεται, διορθώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία (αυτοψίες, φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών, νέες πράξεις χαρακτηρισμού και νέες αναδασωτέες εκτάσεις κ.α.) μέχρι να αναρτηθεί, κυρωθεί και καταστεί ισχυρός και οριστικός.

Στις 26 Αυγούστου 2013 αναρτήθηκαν στο Γραφείο Κτηματογράφησης Κοζάνης, οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα. Με τα αρίθμ. 1318275/07-08-2013 έγγραφό σας, μας αποστείλατε μαγνητικό μέσο το οποίο και περιείχε σε ψηφιακή μορφή τις εγγραφές των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της Ανάρτησης, που αφορούν ακίνητα που έχουν καταχωριστεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Ακολούθως κατόπιν τηλεφωνικής αλλά και ηλεκτρονικής επικοινωνίας που είχαμε με εσάς, αλλά και με τον ανάδοχο που του έχει ανατεθεί η μελέτη της κτηματογράφησης της Δ.Κ. Κοζάνης, μας αποστείλατε και επιπλέον στοιχεία που ζητήσαμε (όλα τα Κ.Α.Ε.Κ. των γεωτεμαχίων που δηλώθηκαν ως Ελληνικό Δημόσιο κατά την αρχική δήλωση, ξεχωριστά τα Κ.Α.Ε.Κ. των γεωτεμαχίων που τελικά προκρίθηκαν ως Ελληνικό Δημόσιο κατά την Ανάρτηση, αυτά που περάστηκαν ως Αγνώστου Ιδιοκτήτη κ.λ.π.).

Μετά από επεξεργασία όλων των ανωτέρω στοιχείων που μας δόθηκαν, προέκυψαν τα εξής: Εκ των 12.707,992 στρεμμάτων για τα οποία αρχικά είχε δηλωθεί ως ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο, στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά διαγράμματα της Ανάρτησης, περαστήκαν τελικά ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου τα 4.584,552 στρέμματα.

          Τα υπόλοιπα 8.123,44 στρέμματα, ενώ δηλώθηκαν αρχικά ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου προκρίθηκαν τελικά ως ακολούθως:

  • 2.160,34 στρέμματα (10 Κ.Α.Ε.Κ.) - ως ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Πολιτική Γης -Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμού)
  • 87,95 στρέμματα (16 Κ.Α.Ε.Κ.) - ως ιδιοκτησία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου
  • 5.483,07 στρέμματα (164 Κ.Α.Ε.Κ.) - ως ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης και
  • 392,08 στρέμματα (122 Κ.Α.Ε.Κ.) - ως ιδιοκτήτες τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε, εκκλησιαστικά ιδρύματα, πολίτες κ.λ.π.)

Επιπλέον 3.129,510 στρέμματα (455 Κ.Α.Ε.Κ.) περαστήκαν ως Αγνώστου Ιδιοκτήτη.

Κατά των στοιχείων της ανάρτησης μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης - ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, από όποιον έχει έννομο συμφέρον (πολίτες, δήμος, νομικά και φυσικά πρόσωπα, Ελληνικό Δημόσιο κ.λ.π.). Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης διόρθωσης - ένστασης είναι δύο (2) μήνες για τους πολίτες - μόνιμους κατοίκους εσωτερικού. Για τους κατοίκους εξωτερικού αλλά και για το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι τέσσερεις (4) μήνες (λήγει στις 29 Δεκεμβρίου 2013).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β του Νόμου 2308/1995 προβλέπεται μεταξύ άλλων και το εξής "...Με απόφαση της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή μετονομάζεται, επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες των ανωτέρω προθεσμιών".

Ήδη έχει δοθεί από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. παράταση λίγων ημερών στους κατοίκους του εσωτερικού (με σκοπό την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενων πολιτών), με την προθεσμία να λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2013 (σύμφωνα με την αρίθμ. 567/7/29-10-2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα" Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ.3 και άρθρου 7 παρ.1β του Νόμου 2308/1995 όπως ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και άσκησης ένστασης από τους κατοίκους τους εσωτερικού").

Από την ημέρα που ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων (26η Αυγούστου 2013), το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης έχει να διαχειριστεί ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, δεδομένων και στοιχείων που έχουν ανακύψει. Για να προετοιμαστεί για την ένσταση που έχει την υποχρέωση να κάνει, θα πρέπει να ερευνήσει εκ νέου όλα τα γεωτεμάχια (δηλαδή τα 312 Κ.Α.Ε.Κ. συνολικού εμβαδού 8.123,44 στρεμμάτων που είχαν αρχικά δηλωθεί ως Δημόσια αλλά κατά την Ανάρτηση δεν προκρίθηκαν, καθώς και τα 455 Κ.Α.Ε.Κ. αγνώστου ιδιοκτήτη). Για όλα αυτά, αλλά και για τα 4.584,552 στρέμματα που κατά την Ανάρτηση προκρίθηκαν και δηλώθηκαν ως δημόσια (και για ένα μέρος από αυτά θα ασκηθούν ενστάσεις από τρίτους), θα πρέπει να συγκεντρώσει οτιδήποτε στοιχεία είναι διαθέσιμα-αξιοποιήσιμα. Και δεδομένου της έλλειψης - υποστελέχωσης από επιστημονικό προσωπικό του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων ειδικότερα, αλλά γενικότερα και της Διεύθυνσης Δασών, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν όλα αυτά τα δεδομένα.    

Ήδη η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης με την συνδρομή και του Δασαρχείου Κοζάνης, πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους - αυτοψίες σε ολόκληρη την περιοχή της Δ.Κ. Κοζάνης και ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες και εντοπίζονται τα προβλήματα, διενεργούν φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και επεξεργάζονται ψηφιακά τις αρχικές δηλώσεις.

Επιπλέον η Δασική Υπηρεσία (έχοντας συνεχή και άριστη συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. καθώς και με τις λοιπές εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίας όπως η Κτηματική, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης - Τμήμα Εποικισμού), προτίθεται άμεσα να αιτηθεί εγγράφως να τις χορηγηθούν όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία (όπως παραχωρήσεις - νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας που δόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτους, βεβαιώσεις - έγραφα Δημόσιων Υπηρεσιών κ.λ.π.) που προσκόμισαν (πολίτες, Δήμος κ.λ.π.) αρχικά μέχρι την Ανάρτηση, αλλά και προσκομίζουν ακόμη και τώρα οι πολίτες και οι λοιποί στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την υποβολή των ενστάσεων, προκειμένου και αυτά με την σειρά τους να αξιολογηθούν, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη που εκ παραδρομής προέκυψαν κατά την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων.

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα ληφθούν υπόψη για την κατάθεση της αίτησης διόρθωσης - ένστασης (καθώς η Δασική Υπηρεσία οφείλει να ερευνήσει και τα Κ.Α.Ε.Κ. των γεωτεμαχίων που κατά την ανάρτηση περάστηκαν αρχικά ως αγνώστου ιδιοκτήτη και εάν εγείρει δικαιώματα κυριότητας για κάποια από αυτά, λόγω του χαρακτήρα τους ως δασικά - χορτολιβαδικά θα πρέπει και αυτά να δηλωθούν), που έχει την υποχρέωση (όπως ρητά ορίζει η Νομοθεσία) να υποβάλλει μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια (4 μήνες από την ανάρτηση) το Ελληνικό Δημόσιο.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο, διά της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, να έχει τον αναγκαίο χρόνο να ερευνήσει, αξιολογήσει και λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία, παρακαλούμε όπως δοθεί η δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2014, της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 3 και άρθρου 7 παρ. 1β του Νόμου 2308/1995 όπως ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και άσκησης ένστασης για το Ελληνικό Δημόσιο.

Εκτιμούμε ότι δίδοντας στην Διεύθυνση Δασών Κοζάνης το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα, θα μπορέσει το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων να ανταπεξέλθει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει ανακύψει. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί.

 

pdfΤο ανωτέρω έγγραφο

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας