Λόγοι διασφάλισης και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη λήψης της κοινής απόφασης των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Παναγιωτόπουλου και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Μιχελάκη, για τη μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας απορριμμάτων από το Δήμο Λευκάδας στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου, ως άμεσο μέτρο διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτό εκφράζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η λήψη της ανωτέρω απόφασης, στα πλαίσια τήρησης και εφαρμογής του δημοσίου δικαίου, αφορά στην προσωρινή διαχείριση-αποσυμφόρηση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας, σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις διάθεσης ΧΥΤΑ, καθώς η εναπόθεσή τους σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης αποβλήτων, εγκυμονεί σοβαρούς και άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης μπορούν να διαφύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών, δημιουργώντας πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα.

Συνεπώς, το δημόσιο συμφέρον υπό την έννοια του δημοσίου δικαίου, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Δημόσια Διοίκηση καθώς οι πράξεις και αποφάσεις της έχουν ως αντικειμενικό κριτήριο, την άμεση ικανοποίηση βασικών αναγκών των μελών της κοινωνίας, πέρα από κάθε τοπικό χαρακτήρα ή συμφέρον.

Ώρα ευθύνης για την τοπική, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι παρούσες συνθήκες και η φύση του προβλήματος, επιτάσσει την άμεση διαχείρισή του από κοινού, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κάτω απο το πρίσμα της συλλογικότητας, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά να έχει πρωταρχικό ρόλο και λόγο, απαιτείται η συνένωση των δυνάμεων των ΟΤΑ μπροστά στις πάσης φύσεως προκλήσεις και η επίδειξη ενεργειών και πράξεων αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ιστορική της διαδρομή και πορεία, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία και θα διαφυλάσσουν την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας