Στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 6/10- 10-2016) οποίο δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 542 /οικ. 25719 /06-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΧΨ465ΦΘΕ-ΣΚΧ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ' αριθ. 8/1997 προκήρυξη.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας