Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος της Τρίτης 09/03/2021, το οποίο αναφέρονταν στη διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης των δημοσιών δασών στους Δασικούς Συνεταιρισμούς, αφήνοντας αιχμές για το αδιάβλητο της ανωτέρω διαδικασίας και δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας, θεωρούμε αναγκαίο ως Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης), να διατυπώσουμε τη θέση μας επί του θέματος, αν και κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να φιλοξενηθεί στο ίδιο δημοσίευμα και η άποψη των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έτσι ώστε να εξαχθούν τα όποια μη «κατευθυνόμενα» συμπεράσματα από το ίδιο αναγνωστικό κοινό και μόνο.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθ. 136Α, του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7Α') και του Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ 44Α').

Το Δασαρχείο Τσοτυλίου προς το οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) υπέβαλε όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις συνοδευόμενες από πίνακα αξιολόγησης των αιτούντων ΔΑΣΕ με βάση την δυναμικότητά τους η οποία υπολογίστηκε από τους διαθέσιμους ανθρώπινους και μηχανικούς πόρους, (εργαλεία, μηχανήματα παραγωγής, ζώα εργασίας) που διαθέτει ο κάθε ΔΑΣΕ, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία σχετικά με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των ΔΑΣΕ για προηγούμενα διαχειριστικά έτη, τις διαθέσιμες για υλοτομία συστάδες Δημοτικών Δασών της περιοχής, καθώς και στοιχεία σχετικά με την έδρα των αιτούντων ΔΑΣΕ, ώστε να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη σειρά προτίμησης για την παραχώρηση των υπό διαχείριση συστάδων.

Για να είναι δυνατή η όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και δίκαιη εκτίμηση της δυναμικότητας των ΔΑΣΕ, ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ανάλογα, ο αριθμός των μελών και όλα τα Διαθέσιμα μηχανικά μέσα (Εργαλεία, Μηχανήματα, Οχήματα) και Ζώα του κάθε ΔΑΣΕ. Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν με ενιαίο τρόπο από όλες τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν ο αριθμός των μελών, τα αλυσοπρίονα, οι Δασικοί Ελκυστήρες, τα Ερπυστριοφόρα, τα Φορτηγά με γερανό, οι Αγροτικοί ελκυστήρες, οι Φορτωτές ή Μηχανήματα έργου, τα Φορτηγά και τα Ζώα με ΑΔΑΜΙ.

Στα πλαίσια των αντικειμενικών και με πλήρη διαφάνεια διαδικασιών παραχώρησης της εκμετάλλευσης των συστάδων, έγιναν αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις τόσο μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων, όσο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων ΔΑΣΕ από τους οποίους μάλιστα ζητήθηκε πρόταση η οποία λήφθηκε σοβαρά υπόψη στην τελική κατανομή των παραχωρούμενων συστάδων.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο τρόπος αξιολόγησης των αιτούντων ΔΑΣΕ, με βάση τη δυναμικότητα τους - ο οποίος ήταν κοινός για όλες τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - έγινε με τη χρήση ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων, για την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, ορθολογική, διαφανή και ισόνομη αξιολόγηση όλων των αιτούντων Συνεταιρισμών και η κατανομή όπως διαμορφώθηκε από την αξιολόγηση όλων των παραγόντων, καταδεικνύει ότι η διαδικασία ήταν πλήρως αντικειμενική και αμερόληπτη.

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθ. 136Α, του ΝΔ 86/69, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών γίνεται με κριτήριο τη νόμιμη λειτουργία, τη δυναμικότητα και την οικονομική επάρκεια του κάθε ΔΑΣΕ (για την έκδοση εγγυητικών επιστολών). Συνεπώς η οικονομική επάρκεια αποτελεί ένα από τα τρία βασικά κριτήρια αξιολόγησης τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των ΔΑΣΕ και την κατανομή σε αυτούς των υπό εκμετάλλευση συστάδων των δημοσίων δασών.

Σε ότι αφορά τις ποσότητες ξυλείας που αναφέρονται στο δημοσίευμα ότι κατανεμήθηκαν σε συγκεκριμένους Δασικούς Συνεταιρισμούς, παραθέτουμε σχετικό πίνακα όπου είναι αποτυπωμένα τα πλήρη επίσημα στοιχεία

Κατανομή συστάδων από Δασικό Σύμπλεγμα Βοΐου

Α/Α

ΔΑΣΕ

Αριθμός μελών

Διαθέσιμα μηχανικά μέσα (Εργαλεία, Μηχανήματα,  Οχήματα) και Ζώα

Λήμμα που παραχωρήθηκε (κ.μ.)

1

ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ "Ο ΚΛΕΨΙΟΣ"

23

73

932,00

2

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ

"Η ΦΛΟΓΑ"

28

57

996,00

3

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΖΩΝΗΣ

21

45

2.423,00

4

ΖΩΝΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

24

29

1.672,00

5

ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΩ ΒΟΙΟΥ

22

30

1.717,00

ΣΥΝΟΛΟ

   

7.740,00

            

Σε ότι αφορά τις ποσότητες που αναφέρονται στο δημοσίευμα, επισημαίνουμε ότι :

- Ο ΔΑΣΕ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ "Η ΦΛΟΓΑ" έλαβε επιπλέον 2.841,00 κ.μ. ξυλείας από το Δασικό Σύμπλεγμα Βλάστης-Εμπορίου περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, για το οποίο ο συγκεκριμένος ΔΑΣΕ ήταν ο μόνος που εξέφρασε ενδιαφέρον.

- Ο ΔΑΣΕ ΖΩΝΗΣ - ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ έλαβε επιπλέον 864,00 κ.μ. ξυλείας από το Δασικό Σύμπλεγμα Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου - Τετραλόφου περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, για το οποίο ο συγκεκριμένος ΔΑΣΕ ήταν ο μόνος από τους Συνεταιρισμούς με έδρα τον Δήμο Βοΐου που εξέφρασε ενδιαφέρον.

- Οι ΔΑΣΕ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΩ ΒΟΙΟΥ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ - ΖΩΝΗΣ δεν έλαβαν επιπλέον ποσότητες από Δάση εκτός του Δήμου Βοΐου διότι αν και είχαν δικαίωμα, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για καμία συστάδα από τα δασικά συμπλέγματα του Δασαρχείου Κοζάνης.

Όπως λοιπόν αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τα παραπάνω, οι ποσότητες ξυλείας τις οποίες έλαβαν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής του Βοΐου και οι οποίες αναφέρονται στο δημοσίευμα, αφορούν τη συνολική ποσότητα συμπεριλαμβανομένων και δασών εκτός των ορίων του Δήμου Βοΐου , για τα οποία μόνο οι ΔΑΣΕ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ "Η ΦΛΟΓΑ" και ΖΩΝΗΣ - ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ζήτησαν την παραχώρησή τους. ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ με έδρα το Δήμο Βοΐου δεν αιτήθηκε την παραχώρηση ξυλείας εκτός της έδρας του αν και είχε δικαίωμα.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι στη διάθεση παντός τρίτου, καθώς είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπο "Διαύγεια" με ΑΔΑ 6ΠΒΟΟΡ1Γ-477 (Δασαρχείο Τσοτυλίου) και 976ΜΟΡ1Γ-ΨΨΨ (Δασαρχείο Κοζάνης)

Οφείλουμε να ενημερώσουμε επίσης ότι, όλοι οι ΔΑΣΕ περιοχής Βοίου στους οποίους παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση των συστάδων υπέβαλαν Δηλώσεις Αποδοχής στις  οποίες δήλωσαν υπεύθυνα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την συγκεκριμένη κατανομή.

Για την αναφορά του δημοσιεύματος στη διαμαρτυρία 13 Δασικών Συνεταιρισμών για την κατανομή των δασικών συστάδων, διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ανακριβή καθώς αφορούν την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των συστάδων για το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η επιστολή (14-05-2020) η πλειοψηφία εξ αυτών, δεν είχαν προσαρμόσει τα καταστατικά τους από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Νόμου 4423/16, ο οποίος ρυθμίζει πλέον τη λειτουργία τους και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να τους παραχωρηθεί ποσότητα ξυλείας κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κάτι που ασφαλώς έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο όταν πλέον οι ΔΑΣΕ πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που έθετε η νομοθεσία.

Ο ένας ΔΑΣΕ από τους 13, ο οποίος ήταν ο μόνος από την Π.Ε. Κοζάνης (περιοχή Βοΐου) που είχε προσαρμόσει το καταστατικό του, ήταν και ο μόνος στον οποίο παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση συστάδων, ενώ με μεταγενέστερες κατανομές παραχωρήθηκαν επιπλέον ποσότητες στον ίδιο αλλά και στους υπόλοιπους ΔΑΣΕ της περιοχής Βοΐου.

Το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης), λειτουργεί πάντα με βάση το υπηρεσιακό του καθήκον και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ελέγχεται δε απο τα αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται και εργάζεται πάντα με βάση το νόμο και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η προσπάθεια των τελευταίων ημερών για γενική απαξίωση και στοχοποίηση ενός δημόσιου φορέα, που παρασύρει και Υπηρεσιακούς παράγοντες, γεννά ερωτήματα από πού, για ποιό λόγο και με ποιό σκοπό εκπορεύονται αυτού του είδους τα δημοσιεύματα.

Από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης)

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας