Θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ν. Ιωαννίνων
1. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ευρυμενών
α. Αρ. 46088/06-10-2008 Απόφαση Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 469/ΑΑΠΘ/2008)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 3 Mb]
2. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μπιζανίου
α. Αρ. οικ. 4682/2009/01-10-2009 «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/19-10-2009)
β. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 4682/2009/ 01-10-2009 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 90/ΑΑΠΘ/12-05-2011).

γ. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 2 Mb]
δ. Αποσαφήνιση των ορίων του πρώην Δήμου Μπιζανίου και τροποποίηση των ορίων ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 486/ΑΑΠ/2013)
ε. Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4682/01.10.2009 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/19.10.2009) «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μπιζανίου Noμού Ιωαννίνων», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 368/ΑΑΠ/2014)

στ.Έγκριση σημειακών τροποποιήσεων της υπ’ αρ.οικ. 4682/01.10.2009 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων» (ΑΑΠ 529).(ΦΕΚ 150/Δ/2021) [pdf 5Mb]

3. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Σελλών
α. Αρ. 6669/2008/2009/24-06-2009 Απόφαση Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 343/ΑΑΠΘ/2009)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 2.5 Mb]
4. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Εκάλης
α. Αρ. 848/2009/15-04-2009 Απόφαση Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 211/ΑΑΠΘ/2009)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 3 Mb]
5. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μολοσσών
α. Αρ. 82660/3062/30-12-2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ΔΙοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 14/ΑΑΠΘ/2014)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 18 Mb]
6. ΓΠΣ. σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας
α. αριθμ.οικ.22799/801/ 09.04.2014 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ΔΙοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/28.04.2014))
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 9Mb]
γ. εγκεκριμένος χάρτης Π.3.1.1 [pdf 5Mb]
δ. αριθμ. 157378/07.12.2020 "Σημειακή τροποποίηση της αριθμ.οικ.22799/801/2014 Απόφασης Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Hπείρου - Δυτ.Μακεδονίας (ΦΕΚ 136/ΑΑΠ) "Έγκριση γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων" (ΦΕΚ 878/Δ/2020)
 
Θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ν. Πρεβέζης
1. Γ.Π.Σ. Δ.Πρέβεζας
α. Αρ. οικ.4323/2009/14-09-2009 Απόφαση Έγκρισης ΓΠΣ ( ΦΕΚ 465/ΑΑΠΘ/2009)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2α [pdf 2.5 Mb]
2. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Θεσπρωτικού
α. Αρ. 7025/2008/18-08-2009 Απόφαση Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 428/ΑΑΠΘ/2009)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 5.5 Mb]
3.ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ζαλόγγου
α. Αρ. 3716/2009/18-08-2009 Απόφαση Έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ417/ΑΑΠΘ/2009)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 5.5 Mb]
γ. Συμπλήρωση διατάξεων του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας (ΦΕΚ 153/ΑΑΠΘ/29-04-2010)
4. Γ.Π.Σ. Δ. Λούρου
α. Αρ. 38948/2665/11-04-2012 π.ε./2012 Απόφαση Έγκρισης ΓΠΣ (ΦΕΚ185/ΑΑΠΘ/2012)
β. εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 10 Mb]
5. Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας
α. Αρ. οικ. 4256/2007/14-09-2007 Απόφαση Έγκρισης(ΦΕΚ 451/ΑΑΠΘ/2007)
Εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 5 Mb]
β. ΦΕΚ διόρθωσης σφαλμάτων ΦΕΚ έγκρισης Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 479/ΑΑΠΘ/2007)
γ. Αρ.35721/2008/17-07-2008 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 334/ΑΑΠΘ/2008)
δ. Αρ.3895/204/2010/12-04-2010 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 166/ΑΑΠΘ/2010)
ε.Αρ. 50285/3130/2011/18-11-2011 τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 4256/14-9-2007 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 351/ΑΑΠΘ/2011)
στ. ΦΕΚ 39/Δ/15-02-2019: Διόρθωση σφάλματος στην 4256/2007/14-09-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 451/2-10-2007 (τεύχος Α.Α.Π.) (ΑΔΑ:ΨΓΚΛΟΡ1Γ-Β0Φ)
Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας
1. Γ.Π.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας
α. Αρ. 73578/4964/17-12-2010 Απόφαση Έγκρισης ΓΠΣ (ΦΕΚ 575/ΑΑΠΘ/31-12-2010)

Εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 4.5 Mb]
β. ΦΕΚ 294/Δ/05-06-2019: Διόρθωση σφάλματος
Εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 9.7 Mb]
Εγκεκριμένος χάρτης Π.2 [pdf 12 Mb]

 


Πορεία Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Νομός
ΟΤΑ
Στάδιο εκπόνησης
Παρατηρήσεις
Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
Ολοκληρώθηκε
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ *
Δήμος Εκάλης
θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ 211/ΑΑΠΘ/2009
Δήμος Σελλών
θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ 343/ΑΑΠΘ/2009
Δήμος Ευρυμενών
θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ 469/ΑΑΠΘ/2008
Δήμος Μπιζανίου
θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ 529/ΑΑΠΘ/2009
Δήμος Κόνιτσας
θεσμοθετήθηκε ΓΠΣ
ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/28.04.2014
Δήμος Μολοσσών
Ολοκληρώθηκε ΣΧΟOΑΠ
ΦΕΚ 14/ΑΑΠΘ/2014
Δήμος Μετσόβου
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ * *
Δήμος Παμβώτιδας
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ *
Δήμος Ανατολής
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ *
Δήμος Πασσαρώνος
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ *
Δήμος Περάματος
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ *
Δήμος Ζίτσας
Ολοκληρώθηκε ΣΧΟΟΑΠ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ
Δήμος Καλπακίου
Υπό εκπόνηση Β2 φάση ΣΧΟΟΑΠ
 
Κοιν. Φούρκας
Υπό εκπόνηση Α φάση ΣΧΟΟΑΠ
 
Κοιν. Συρράκου
Υπό εκπόνηση Β1 Φάση ΣΧΟΟΑΠ
 
Θεσπρωτίας
ΓΠΣ Ηγουμενίτσας
Θεσμοθετήθηκε
ΦΕΚ 575/ΑΑΠΘ/31-12-2010
Δήμος Συβότων
Ολοκληρώθηκε ΣΧΟΟΑΠ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ
Δήμος Μαργαριτίου
Ολοκληρώθηκε ΓΠΣ
Για εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ
Δ Σαγιάδας
Ολοκληρώθηκε Β2 φάση ΣΧΟΟΑΠ
 
Κοινότητα Πέρδικας
Ολοκληρώθηκε Β2 φάση ΣΧΟΟΑΠ
 
Πρέβεζα
Δήμος Πρέβεζας
Θεσμοθετήθηκε ΓΠΣ
ΦΕΚ 465/ΑΑΠΘ/2009
Δ. Θεσπρωτικού
Θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ 428/ΑΑΠΘ/2009
Δ. Φαναρίου
Θεσμοθετήθηκε ΓΠΣ
ΦΕΚ 451/ΑΑΠΘ/2007 &
ΦΕΚ 334/ΑΑΠΘ/2008
Δήμος Ζαλόγγου
Θεσμοθετήθηκε ΣΧΟΟΑΠ
ΦΕΚ417/ΑΑΠΘ/2009
Δήμος Λούρου
Θεσμοθετήθηκε το ΓΠΣ
ΦΕΚ185/ΑΑΠΘ/2012
Δήμος Πάργας
Υπό εκπόνηση Β1 στάδιο του ΓΠΣ
 
Δ. Φιλιππιάδας
Παραλήφθηκε Β1 στάδιο του ΓΠΣ & υποβλήθηκε Σ.Μ.Π.Ε. για διαβούλευση [zip 184 Mb]
 
Άρτα
Δήμος Άρτας
Υπό εξέλιξη Β1 στάδιο ΓΠΣ
 
Δήμος Κομποτίου
Ολοκληρώθηκε το Β2 στάδιο ΓΠΣ
 
Δήμος Πέτα
Υπό εκπόνηση Β2 στάδιο ΣΧΟΟΑΠ
 

* οι συγκεκριμένες μελέτες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν μετά την θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων και την τροποποίηση της ΖΟΕ
* * η μελέτη πρέπει να επικαιροποιηθεί βάσει των νέων γεωλογικών δεδομένων

 

Τα αντίστοιχα ΦΕΚ μπορείτε να τα αναζητήσετε στο Εθνικό Τυπογραφείο: http://www.et.gr και στο παλιό site της πρώην Περιφέρειας Ηπείρου στην ενότητα "Ανακοινώσεις": http://www.epirus.gov.gr.

 

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, 454 45 Ιωάννινα
τηλ: 26510 90242 fax: 26510 90227

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας